Wählen Sie Ihre Nachrichten​

ADVERTORIAL

D’Schlassfest vun der Croix-Rouge zu Koulbich

Spezial
Spezial 10.07.2019
Anzeige

D’Schlassfest vun der Croix-Rouge zu Koulbich

Sonndeg, de 14. Juli

All Joer nees erliewe mer eng Nei-Oplag vum Schlassfest vun der Croix-Rouge, a sou och dëst Joer an zwar, de 14. Juli zu Koulbich. Och wa vill an de Gebaier fir d‘Patiente changéiert huet, bleift eis Gemeng op villen Niveauen enk mam Roude Kräiz verbonnen. Mir feieren also mat wann d‘Rout Kräiz och feiert, an dat Ganzt natierlech fir de gudden Zweck, sou wéi och d‘Famill Mayrisch dat gewollt huet.
          An deem Sënn organiséieren d‘Schlassfrënn all Joer e Fest am Schlasspark zu Koulbich, an dat scho fir déi 37. Kéier, sou dass all Frënn aus der Gemeng Ell an Ëmgéigend sech do kënnen treffen, mateneen diskutéieren, a gudder aler Traditioun, an dobäi och nach e soziaalt Wierk finanziell ënnerstëtzen. Elo schonn en décke Merci a mäi Respekt fir all déi Leit déi sich dat ganzt Joer benevole engagéiere fir dass dëst Fest e Succès gëtt. Heimat dann awer och mäin Opruff un all Leit, an Unzuel ze kommen an domat eng Hand unzepake fir d‘Ziler vun der Croix-Rouge am Allgemengen, a speziell d‘Aktivitéite vum Schlassfest 2019 ze ënnerstëtzen.

Nëmmen zesumme kënne mer eppes erreechen, dat beweist sich och all Joer am Kader vum dësem Fest.

An dësem Sënn wënschen ech den Organisateuren dass vill Leit de Wee op Schlassfest fannen, fir zesummen e schéinen Dag am Schlasspark ze verbréngen.

Armand SCHUH
Buergermeeschter vun der Gemeng Ell